Galériák

Tanulmányi és Vizsgakedvezmények

A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi és vizsgakedvezményeit, valamint az eljárási szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza.

Az alábbiakban a szabályzat vonatkozó részeinek kivonatát közöljük.

 

 

A hallgató jogai

 

77. § (1) A hallgató joga, hogy a felsőoktatási intézményben biztonságban, egészséges környezetben folytathassa  tanulmányait,  továbbá  tehetségétől,  képességétől,  érdeklődésétől  függően  segítséget kapjon a tanulmányaihoz, a pályakezdéshez, e körben különösen, hogy állapotának, személyes adottságának, fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön.

(2) A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetőleg szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz (írógép, számítógép stb.)alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval, vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.

(3) A (2) bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben  biztosítható  és nem vezethet  alap- és  mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség, illetve felsőfokú szakképzésben a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

 

Adategyeztetés 

(4) Az a hallgató, aki fogyatékosságára tekintettel többletpontokat kapott a felvételi eljárás során, a hallgatói jogviszonya létrejöttétől számított 30 napon belül köteles adategyeztetésre megjelenni a kari fogyatékosügyi koordinátornál. Erről az Egyetem az érintett személyt értesíti. Indokolt esetben a hallgató az adategyeztetésre további 30 napot kaphat.

 

Fogyatékosügyi koordinátor

78. §(1) Az Egyetem rektora a fogyatékossággal élő hallgatók segítésére intézményi fogyatékosügyi koordinátort nevez ki. A karokért felelős fogyatékosügyi koordinátor (kari fogyatékosügyi koordinátor) feladatait a Támogató Szolgálat vezetője látja el.


(2) A kari fogyatékosügyi koordinátor feladata:

a) részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által benyújtott segítségnyújtás, mentesség, kedvezmény biztosítására irányuló kérelmek elsőfokú eljárásban történő elbírálásában és nyilvántartásában,
b) kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, azok személyes segítőivel,
c) a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítségnyújtási lehetőségek  biztosítása,  illetve  szorgalmi  időszakban  a  fogyatékossággal  élő  hallgatók  által
igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése,
d) javaslattétel a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatás felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.
e) a fogyatékos hallgatók létszámának folyamatos és az adatvédelmi rendelkezések betartásával történő nyilvántartása, és az adatok statisztikai célú felhasználásának biztosítása,
f)  a  beiratkozást,  bejelentkezést  követő  60  napon  belül  a  fogyatékos  hallgatók  statisztikai adatainak rögzítése a nyilvántartásban.


(3) Az intézményi fogyatékosügyi koordinátor feladata a részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által benyújtott segítségnyújtás, mentesség, kedvezmény biztosítására irányuló jogorvoslati kérelmek elbírálásában és nyilvántartásában.

(4) A fogyatékosügyi koordinátorok munkáját, továbbá a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi tevékenységét és életvitelét az Egyetemen a Támogató Szolgálat segíti.

 

Tanulmányi és vizsgakedvezményekkel kapcsolatos eljárási rend

79. § (1) A hallgató fogyatékosságára tekintettel – a 81. § szerinti – szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését vagy azok más módon történő teljesítésének engedélyezését, továbbá egyéb – a 80. §-ban rögzített – tanulmányokkal kapcsolatos kedvezmények biztosítását.

(2)  Az  (1)  bekezdésben meghatározott  kérelmeket  a  kari  Tanulmányi  Bizottsághoz  címezve  kell benyújtani a kari Tanulmányi Osztályon.   A kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság típusát és mértékét igazoló jelen szabályzat 81. §-ban meghatározott szakvéleményt. A kérelmeket a Tanulmányi Osztály vezetője a beérkezést követően haladéktalanul továbbítja a kari fogyatékosügyi koordinátor részére elektronikus formában. A kérelmeket a TB a kari fogyatékosügyi koordinátorral, mint taggal kiegészülve a jelen szabályzat 8. §-ban foglalt eljárásnak megfelelően bírálja el, azzal, hogy az 50%-os hallgatói részvételt ebben az esetben is biztosítani kell a TB összetétele tekintetében, továbbá a TB ezen hatásköre át nem ruházható.

(3)

(4) A TB határozata ellen jelen szabályzat 12. §-a szerinti jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslati kérelmeket   a   Másodfokú   Tanulmányi   Bizottság   bírálja   el   az   intézményi   fogyatékosügyi koordinátorral, mint taggal kiegészülve.

(5) A hallgató fogyatékosságára tekintettel – az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményeken túl – egyéb  segítségnyújtásra  (pl.  személyi  segítő,  jelnyelvi  tolmács  biztosítása)  irányuló  igényét  a Támogató Szolgálat részére jelezheti.

 

Az igénybevehető kedvezmények fogyatékosság típusa szerint

80.§ (1)

(2) Amennyiben a fogyatékossággal élő jelentkező a felvételi eljárás során az érettségi, illetve a felvételi vizsgán kedvezményben részesült, köteles ezen tényt a beiratkozástól számított 30 napon belül jelezni és igazolni a kari fogyatékosügyi koordinátor részére, ezen kedvezményeket a hallgató részére a tanulmányok folytatása során is biztosítani kell.

(3) Mozgáskorlátozott hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a) a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában történő teljesítése,
b) az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,
c) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
d) mentesítés a manuális készségeket igénylő feladatok alól azzal, hogy az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
e)  az  írásbeli  feladatok  megoldásához  szükséges  speciális  eszközök,  berendezési  tárgyak használatának lehetővé tétele,
f)   a   nem   fogyatékossággal   élő   hallgatókra   megállapított   felkészülési   időnél   hosszabb
felkészülési idő biztosítása,
g) az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

(4) Hallássérült (siket, nagyothalló) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a) a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában történő teljesítése,
b) a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése, szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói igény
esetén - jelnyelvi vagy orális tolmács biztosítása,
c) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
d) az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az elhangzottak egyidejű írásban való megjelenítése a hallgató részére,
e) minden vizsgáztatás alkalmával segédeszközök, vizuális szemléltetés biztosítása,
f)   a   nem   fogyatékossággal   élő   hallgatókra   megállapított   felkészülési   időnél   hosszabb felkészülési idő biztosítása,
g)  az  intézményi  ügyintézésekhez  személyi  segítő,  jegyzetelő  tolmács,  jelnyelvi  tolmács biztosítása.

(5) Látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a) a gyakorlati követelmények teljesítése alóli részleges vagy teljes felmentés, illetve annak más formában történő teljesítése,
b) az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga, illetve az írásbeli számonkérés esetén speciális
technikai eszközök használata,
c) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
d) mentesítés a manuális, vizuális készségeket igénylő feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
e) az előadások, gyakorlatok és vizsgák alkalmával a kérdések, tételek hanghordozó eszközön,
digitálisan, pontírásban vagy nagyításban történő hozzáférhetősége,
f)   a   nem   fogyatékossággal   élő   hallgatókra   megállapított   felkészülési   időnél   hosszabb felkészülési idő biztosítása,
g) az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

(6) Beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés) hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a) a szóbeli vizsga  helyett írásbeli vizsga, és a számonkérések esetén speciális technikai eszközök használata,
b) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
c)  a  nem  fogyatékossággal  élő  hallgatókra  megállapított  felkészülési  időnél  hosszabb felkészülési idő biztosítása,
d) az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

(7) Az autista hallgató esetében
a) a számonkérés körülményeinek a hallgató speciális szükségleteihez alakítása, az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
b) számonkérés során segítségadás az elvárások és kérdések tisztázásához, szóbeli vizsgánál a
feltett kérdések, utasítások írásban való megjelenítése, megfogalmazásuk egyszerűsítése,
c)  a  nem  fogyatékossággal  élő  hallgatókra  megállapított  felkészülési  időnél  hosszabb felkészülési idő,
d) mind a kurzusok, mind a számonkérés során speciális eszközök (elsősorban hangrögzítő eszköz, számítógép, értelmező szótár, egyéb támogató, infokommunikációs technológiák) alkalmazása,
e) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól,
f) a fejlődési zavarából következő nehézségek miatt egyes gyakorlati követelmények alóli mentesítés,   vagy   ezek   teljesítésének   megfelelő,   nem   gyakorlati   feladatokkal   való
helyettesítése,
g) az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

(8) Pszichés fejlődési zavarral küzdő hallgató esetében alkalmazható kedvezmények:
a) a diszlexiás-diszgráfiás-diszortográfiás hallgatónál:
aa) az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
ab) írásbeli vizsga esetén a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési
időnél hosszabb felkészülési idő,
ac) a vizsgán a szükséges segédeszközök (különösen számítógép, írógép, helyesírási szótár, értelmező szótár, szinonima szótár) biztosítása,
ad) mentesítés a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól;
b) a diszkalkuliás hallgatónál:
ba) mentesítés a számítási feladatok alól, de az elméleti ismeretek megkövetelhetők,
bb)  a  vizsgák  alkalmával  mindazon  segédeszközök  használata,  amelyekkel  a  hallgató  a tanulmányai során korábban is dolgozott (különösen táblázatok, számológép, konfiguráció,
mechanikus és manipulatív eszközök), továbbá hosszabb felkészülési idő biztosítása;
c) a hiperaktív, figyelemzavarral küzdő hallgatónál:
ca) az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsga vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga,
cb) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő biztosítása,
cc) vizsgáknál a hallgató várakozási idejének minimálisra csökkentése,
cd) az írásbeli feladatok megoldásához szükséges speciális eszközök, berendezési tárgyak alkalmazása,
ce) a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása, vagy a vizsga helyiségének
elhagyása  nélküli  szünetek,  vagy  mozgásos  aktivitás  engedélyezése,  érzelmi megnyilvánulások tolerálása,
cf) külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten,
cg) az egyéni sajátosságok függvényében a szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói igény esetén -
a kérdések leírása vagy többszöri megismétlése, komplex kérdések részegységekre történő lebontása, segítség az elvárások és kérdések tisztázásához,
ch)  az  előadások,  gyakorlatok  és  vizsgák  alkalmával  a  kérdések,  tételek  hanghordozó
eszközön, digitálisan történő hozzáférhetősége,
ci) az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása;
d)  a  magatartásszabályozási  zavarral  (szocio-adaptív  folyamatok  zavaraival,  az  érzelmi kontroll, ön-, vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésével) küzdő hallgatónak:
da) az írásbeli vizsga szóbelivel, a szóbeli vizsga írásbelivel történő helyettesítése,
db)   a   hosszabb   időtartamú   vizsga   több   részletben   való   megtartása   vagy   szünetek engedélyezése, az egyéni késztetések, érzelmi megnyilvánulások tolerálása,
dc) külön vizsga a többi hallgatótól elkülönítetten,
dd) a szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói igény esetén - a kérdések leírása, az elvárások és kérdések tisztázása, a feltett kérdések, utasítások megfogalmazásának egyszerűsítése, pontosítása,
de) a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési időnél hosszabb felkészülési idő,
df) az intézményi ügyintézésekhez személyi segítő biztosítása.

(9) A felkészüléshez biztosítható hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatók esetében megállapított időtartamhoz képest legalább 30 %-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.

(10) Halmozott fogyatékosság esetén a (3)-(8) bekezdésben foglalt előnyben részesítések bármelyike adható, figyelembe véve a hallgató egyéni szükségleteit.

(11) Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján az Egyetem a (3)-(8) bekezdésben szabályozott kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére.

(12) A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés a doktori képzés tekintetében nem illeti meg a doktori képzésre jelentkező hallgatót, a doktorandusz hallgatót illetve a doktorjelöltet.

(13) A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés megilleti azt a fogyatékossággal  élő  volt  hallgatót,  aki  záróvizsgát  tett  és  hallgatói jogviszonya  megszűnt,  de  a szakképzettség megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga kötelezettségét nem teljesítette.

(14) A fogyatékkal élő hallgatók részére biztosított kedvezmények betartásáért a dékán felelős.

 

Az eljáráshoz szükséges dokumentumok 

81. § (1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát szakvéleménnyel igazolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakvélemény kiadása:
aHa a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények és azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

b) Ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, a fogyatékosság az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

You shall not pass!