Galériák

Tanulmányi és Vizsgakedvezmények

A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi és vizsgakedvezményeit, valamint az eljárási szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza.

Az alábbiakban a szabályzat 2023.09.01-től hatályos vonatkozó részeinek kivonatát közöljük.

 

 

A hallgató jogai

 

77. § (1) A hallgató joga, hogy a felsőoktatási intézményben biztonságban, egészséges környezetben folytathassa  tanulmányait,  továbbá  tehetségétől,  képességétől,  érdeklődésétől  függően  segítséget kapjon a tanulmányaihoz, a pályakezdéshez, e körben különösen, hogy állapotának, személyes adottságának, fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön.

(2) A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetőleg szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz (írógép, számítógép stb.)alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval, vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.

(2a)

A (2) bekezdés rendelkezéseit az Ntfv. 40. § (6) bekezdése és az 53. § (5) bekezdése szerinti idegen nyelvi követelményekre, valamint a doktori képzésre megfelelően alkalmazni kell.

 


(3) A (2) bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben  biztosítható  és nem vezethet  alap- és  mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség, illetve felsőfokú szakképzésben a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

 

Adategyeztetés 

(4) Az a hallgató, aki fogyatékosságára tekintettel többletpontokat kapott a felvételi eljárás során, a hallgatói jogviszonya létrejöttétől számított 30 napon belül köteles adategyeztetésre megjelenni a kari fogyatékosügyi koordinátornál. Erről az Egyetem az érintett személyt értesíti. Indokolt esetben a hallgató az adategyeztetésre további 30 napot kaphat.

 

Fogyatékosügyi koordinátor

78. §(1) Az Egyetem rektora a fogyatékossággal élő hallgatók segítésére intézményi fogyatékosügyi koordinátort nevez ki. A karokért felelős fogyatékosügyi koordinátor (kari fogyatékosügyi koordinátor) feladatait a Támogató Szolgálat vezetője látja el.


(2) A kari fogyatékosügyi koordinátor feladata:

a) részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által benyújtott segítségnyújtás, mentesség, kedvezmény biztosítására irányuló kérelmek elsőfokú eljárásban történő elbírálásában és nyilvántartásában,
b) kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, azok személyes segítőivel,
c) a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítségnyújtási lehetőségek  biztosítása,  illetve  szorgalmi  időszakban  a  fogyatékossággal  élő  hallgatók  által
igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése,
d) javaslattétel a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatás felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.
e) a fogyatékos hallgatók létszámának folyamatos és az adatvédelmi rendelkezések betartásával történő nyilvántartása, és az adatok statisztikai célú felhasználásának biztosítása,
f)  a  beiratkozást,  bejelentkezést  követő  60  napon  belül  a  fogyatékos  hallgatók  statisztikai adatainak rögzítése a nyilvántartásban.


(3) Az intézményi fogyatékosügyi koordinátor feladata a részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által benyújtott segítségnyújtás, mentesség, kedvezmény biztosítására irányuló jogorvoslati kérelmek elbírálásában és nyilvántartásában.

(4) A fogyatékosügyi koordinátorok munkáját, továbbá a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi tevékenységét és életvitelét az Egyetemen a Támogató Szolgálat segíti.

 

Tanulmányi és vizsgakedvezményekkel kapcsolatos eljárási rend

79. § (1) A hallgató fogyatékosságára tekintettel – a 81. § szerinti – szakvélemény alapján kérheti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését vagy azok más módon történő teljesítésének engedélyezését, továbbá egyéb – a 80. §-ban rögzített – tanulmányokkal kapcsolatos kedvezmények biztosítását.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmeket a kari Tanulmányi Bizottsághoz, doktori képzés esetén a doktori iskolához címezve kell benyújtani a kari Tanulmányi Osztályon, illetve a doktori adminisztrációnál.  A kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság típusát és mértékét igazoló jelen szabályzat 81. §-ban meghatározott szakvéleményt. A kérelmeket a Tanulmányi Osztály vezetője vagy a doktori adminisztráció a beérkezést követően haladéktalanul továbbítja a kari fogyatékosügyi koordinátor részére elektronikus formában. A kérelmeket a TB, illetve a doktori iskola által kijelölt bizottság a kari fogyatékosügyi koordinátorral, mint taggal kiegészülve a jelen szabályzat 8. §-ban foglalt eljárásnak megfelelően bírálja el, azzal, hogy az 50%-os hallgatói részvételt ebben az esetben is biztosítani kell a TB, illetve a bizottság összetétele tekintetében, továbbá a TB ezen hatásköre át nem ruházható.

 

(3)

(4) A TB határozata ellen jelen szabályzat 12. §-a szerinti jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslati kérelmeket   a   Másodfokú   Tanulmányi   Bizottság   bírálja   el   az   intézményi   fogyatékosügyi koordinátorral, mint taggal kiegészülve.

(5) A hallgató fogyatékosságára tekintettel – az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményeken túl – egyéb  segítségnyújtásra  (pl.  személyi  segítő,  jelnyelvi  tolmács  biztosítása)  irányuló  igényét  a Támogató Szolgálat részére jelezheti.

 

Az igénybevehető kedvezmények 

80.§ (1)

(2) Amennyiben a fogyatékossággal élő jelentkező a felvételi eljárás során az érettségi, illetve a felvételi vizsgán kedvezményben részesült, köteles ezen tényt a beiratkozástól számított 30 napon belül jelezni és igazolni a kari fogyatékosügyi koordinátor részére, ezen kedvezményeket a hallgató részére a tanulmányok folytatása során is biztosítani kell.

(3) 

A fogyatékossággal élő hallgatót a 79. § (2) bekezdésében meghatározott bizottság a 81. §-ban meghatározott szerv által kiadott szakértői vélemény alapján, az egyéni sajátosságok függvényében, figyelemmel a 77. § (2) bekezdésére, az alábbi kedvezményekben részesítheti:  

a) írásbeli helyett szóbeli vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga alkalmazása,

b) a vizsgák során a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési, válaszadási időnél hosszabb idő biztosítása,

c) a hallgató tanulmányai alatt és vizsgái során a fogyatékosságnak megfelelő segédeszközök, berendezési tárgyak alkalmazása,

d) a hallgató tanulmányai alatt és vizsgái során személyi segítő, jelnyelvi, orális vagy jegyzetelő tolmács biztosítása,

e) az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az elhangzottak egyidejű írásban való megjelenítése, audiovizuális szemléltetés, pontírás, nagyítás használatának lehetővé tétele,

f) vizsgáknál a hallgató várakozási idejének minimálisra csökkentése, a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása, vagy a vizsga helyiségének elhagyása nélküli szünetek alkalmazása,

g) a szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói igény esetén - a kérdések leírása, az elvárások és kérdések tisztázása, a feltett kérdések, utasítások megfogalmazásának pontosítása,

h) egyéni vizsga engedélyezése,

i) mentesítés a manuális készségeket igénylő feladatok alól azzal, hogy az elméleti ismeretek megkövetelhetőek,

j) gyakorlati követelmények alóli részleges vagy teljes felmentés, vagy annak más formában történő teljesítése, illetve

 

k) nyelvismeret mérése, vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés. 


(4)  

 

(5)

 

(6)

 

(7)

 

(8) 

 

 

(9) A felkészüléshez biztosítható hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatók esetében megállapított időtartamhoz képest legalább 30 %-kal hosszabb időtartamban kell megállapítani.

(10) 

(11) Indokolt esetben a hallgató kérelmére, a szakvélemény alapján az Egyetem a (3) bekezdésben szabályozott kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére.

(11a) 

Az Egyetem a 79. § (2) bekezdésben meghatározott bizottság döntése alapján a fogyatékossággal nem járó egészségkárosodás, krónikus betegség fennállta esetén a szakorvosi vélemény alapján a hallgatót személyre szabott megsegítésben részesítheti.

 


(12)

(13) A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés megilleti azt a fogyatékossággal  élő  volt  hallgatót,  aki  záróvizsgát  tett  és  hallgatói jogviszonya  megszűnt,  de  a szakképzettség megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga kötelezettségét nem teljesítette.

(14) A fogyatékkal élő hallgatók részére biztosított kedvezmények betartásáért a dékán felelős.

 

Az eljáráshoz szükséges dokumentumok 

81. § (1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát és mértékét, annak végleges vagy időszakos voltát szakvéleménnyel igazolja.

(2) 

Az (1) bekezdésben meghatározott szakértői vélemény kiadására az alábbi szabályok vonatkoznak:

a) amennyiben a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt vagy az utóbb keletkezett fogyatékosság, sajátos nevelési igény a vármegyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények és azok vármegyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei

b) amennyiben a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, a fogyatékosság az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

 

(3) 

A (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket a 2020. szeptember 1. napját követően kibocsátott szakértői véleményekre kell alkalmazni azzal, hogy a 2020. szeptember 1-jét megelőzően kibocsátott szakértői véleményeket a fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező) fogyatékossága típusának megállapítására továbbra is alkalmazni kell. Azaz, ha a szakértői vélemény 2020. szeptember 1-jét megelőzően került kibocsátásra, úgy abban az esetben

-        - 

ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a vármegyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve azok vármegyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei, valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható, kivéve a felnőttoktatásban nem nappali munkarendben folytatott tanulmányokat, amely esetben az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat és jogelődje, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény szakértői véleményével igazolható a fogyatékosság, sajátos nevelési igény.

   - ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jogelődei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

 

 
You shall not pass!