Tanulmányi és Vizsgakedvezmények

A fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi és vizsgakedvezményeit, valamint az eljárási szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza.

Az alábbiakban a szabályzat 2024.02.12-től hatályos vonatkozó részeinek kivonatát közöljük.

 

A hallgató jogai

77. § (1) A hallgató joga, hogy a felsőoktatási intézményben biztonságban, egészséges környezetben folytathassa tanulmányait, továbbá tehetségétől, képességétől, érdeklődésétől függően segítséget kapjon a tanulmányaihoz, a pályakezdéshez, e körben különösen, hogy állapotának, személyes adottságának, fogyatékosságának megfelelő ellátásban részesüljön. 

(2) A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából   eredő   kötelezettségeit.   Indokolt   esetben   mentesíteni   kell   egyes   tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell az idegen szaknyelvi ismeretek tudásmérése vagy annak egy része, illetőleg szintje alól. A tudásmérés során biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli  beszámolón  lehetővé  kell  tenni  a segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval, vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.

(2a) A (2) bekezdés rendelkezéseit az Ntfv.40. § (6) bekezdése és az 53. § (5) bekezdése szerinti idegen nyelvi követelményekre, valamint a doktori képzésre megfelelően alkalmazni kell.

(3) A (2) bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

 

 Adategyeztetés

(4) Az a hallgató, aki fogyatékosságára tekintettel többletpontokat kapott a felvételi eljárás során, a hallgatói jogviszonya létrejöttétől számított 30 napon belül köteles adategyeztetésre megjelenni a kari fogyatékosügyi koordinátornál. Erről az Egyetem az érintett személyt értesíti. Indokolt esetben a hallgató az adategyeztetésre további 30 napot kaphat.

 

Fogyatékosügyi koordinátor

78. §  (1) Az  Egyetem  rektora  a  fogyatékossággal  élő  hallgatók  segítésére  intézményi fogyatékosügyi   koordinátort   nevez   ki.   A   karokért   felelős   fogyatékosügyi   koordinátor   (kari fogyatékosügyi koordinátor) feladatait a Támogató Szolgálat vezetője látja el.

 

(2) A kari fogyatékosügyi koordinátor feladata:

a)  részvétel  a  fogyatékossággal  élő  hallgatók  által  benyújtott  segítségnyújtás,  mentesség, kedvezmény  biztosítására  irányuló  kérelmek  elsőfokú  eljárásban  történő  elbírálásában  és nyilvántartásában,

b) kapcsolattartás a fogyatékossággal élő hallgatókkal, azok személyes segítőivel,

c) a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítségnyújtási lehetőségek  biztosítása,  illetve  szorgalmi  időszakban  a  fogyatékossággal  élő  hallgatók  által igényelt konzultációs lehetőségek megszervezése,

d) javaslattétel a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítését szolgáló normatív támogatás felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére.

e) a fogyatékos hallgatók létszámának folyamatos és az adatvédelmi rendelkezések betartásával történő nyilvántartása, és az adatok statisztikai célú felhasználásának biztosítása,

f)  a  beiratkozást,  bejelentkezést  követő  60  napon  belül  a  fogyatékos  hallgatók  statisztikai adatainak rögzítése a nyilvántartásban.

 

(3) Az intézményi fogyatékosügyi koordinátor feladata a részvétel a fogyatékossággal élő hallgatók által benyújtott  segítségnyújtás,  mentesség,  kedvezmény  biztosítására  irányuló  jogorvoslati  kérelmek elbírálásában és nyilvántartásában.

 

(4) A fogyatékosügyi koordinátorok munkáját, továbbá a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi tevékenységét és életvitelét az Egyetemen a Támogató Szolgálat segíti.

 

Tanulmányi és vizsgakedvezményekkel kapcsolatos eljárási rend

79. § (1) A hallgató fogyatékosságára tekintettel – a 81. § szerinti – szakértői vélemény alapján kérheti a tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentését vagy azok más módon történő teljesítésének engedélyezését, továbbá egyéb – a 80. §-ban rögzített – tanulmányokkal kapcsolatos kedvezmények biztosítását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmeket a kari Tanulmányi Bizottsághoz, doktori képzés esetén a doktori iskolához címezve kell benyújtani a kari Tanulmányi Osztályon, illetve a doktori adminisztrációnál.   A kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság típusát és mértékét igazoló jelen szabályzat 81. §-ban meghatározott szakvéleményt. A kérelmeket a Tanulmányi Osztály vezetője vagy a  doktori  adminisztráció  a  beérkezést  követően  haladéktalanul  továbbítja  a  kari  fogyatékosügyi koordinátor részére elektronikus formában. A kérelmeket a TB, illetve a doktori iskola által kijelölt bizottság a kari fogyatékosügyi koordinátorral, mint taggal kiegészülve a jelen szabályzat 8. §-ban foglalt eljárásnak megfelelően bírálja el, azzal, hogy az 50%-os hallgatói részvételt ebben az esetben is biztosítani kell a TB, illetve a bizottság összetétele tekintetében, továbbá a TB ezen hatásköre át nem ruházható.

(3)

(4) A döntés ellen jelen szabályzat 12. §-a szerinti jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslati kérelmeket a Másodfokú Tanulmányi Bizottság bírálja el az intézményi fogyatékosügyi koordinátorral, mint taggal kiegészülve.

(5) A hallgató fogyatékosságára tekintettel – az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményeken túl – egyéb segítségnyújtásra (pl. személyi segítő, jelnyelvi tolmács biztosítása) irányuló igényét a Támogató Szolgálat részére jelezheti.

 

80. § (1)

(2) Amennyiben a fogyatékossággal élő jelentkező a felvételi eljárás során az érettségi, illetve a felvételi vizsgán kedvezményben részesült, köteles ezen tényt a beiratkozástól számított 30 napon belül jelezni és igazolni a kari fogyatékosügyi koordinátor részére, ezen kedvezményeket a hallgató részére a tanulmányok folytatása során is biztosítani kell.

(3) A fogyatékossággal élő hallgatót a 79. § (2) bekezdésében meghatározott bizottság a 81. §-ban meghatározott szerv által kiadott szakértői vélemény alapján, az egyéni sajátosságok függvényében, figyelemmel a 77. § (2) bekezdésére, az alábbi kedvezményekben részesítheti:

a) írásbeli helyett szóbeli vagy szóbeli helyett írásbeli vizsga alkalmazása,

b) a vizsgák során a nem fogyatékossággal élő hallgatókra megállapított felkészülési, válaszadási időnél hosszabb idő biztosítása,

c)  a  hallgató  tanulmányai  alatt  és  vizsgái  során  a  fogyatékosságnak  megfelelő  segédeszközök, berendezési tárgyak alkalmazása,

d) a hallgató tanulmányai alatt és vizsgái során személyi segítő, jelnyelvi, orális vagy jegyzetelő tolmács biztosítása,

e) az érthetőség és a megértés szempontjából az előadásokon és vizsgákon az elhangzottak egyidejű írásban való megjelenítése, audiovizuális szemléltetés, pontírás, nagyítás használatának lehetővé tétele, f) vizsgáknál a hallgató várakozási idejének minimálisra csökkentése,,a hosszabb időtartamú vizsga több részletben való megtartása, vagy a vizsga helyiségének elhagyása nélküli szünetek alkalmazása,

g) a szóbeli vizsgáztatás során - hallgatói igény esetén - a kérdések leírása, az elvárások és kérdések tisztázása, a feltett kérdések, utasítások megfogalmazásának pontosítása,

h) egyéni vizsga engedélyezése,

i)  mentesítés  a  manuális  készségeket  igénylő  feladatok  alól  azzal,  hogy  az  elméleti  ismeretek megkövetelhetőek,

j) gyakorlati követelmények alóli részleges vagy teljes felmentés, vagy annak más formában történő teljesítése, illetve

k) nyelvismeret mérése, vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés.

(4) 

(5) 

(6)

(7)

(8)

(9) A felkészüléshez biztosítható hosszabb felkészülési időt a nem fogyatékossággal élő hallgatók esetében   megállapított   időtartamhoz   képest   legalább   30   %-kal   hosszabb   időtartamban   kell megállapítani.

(10)

(11) Indokolt  esetben  a  hallgató  kérelmére,  a  szakértői  vélemény  alapján  az  Egyetem  a  (3) bekezdésben szabályozott kedvezményektől eltérő, további vagy más kedvezményt is biztosíthat a hallgató részére.

(11a) Az   Egyetem  a   79.   §   (2)  bekezdésben  meghatározott   bizottság  döntése  alapján  a fogyatékossággal  nem  járó  egészségkárosodás,  krónikus  betegség  fennállta  esetén  a  szakorvosi vélemény alapján a hallgatót személyre szabott megsegítésben részesítheti.

(12) 

(13) A nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alóli mentesítés megilleti azt a fogyatékossággal élő  volt  hallgatót,  aki  záróvizsgát  tett  és  hallgatói  jogviszonya  megszűnt,  de  a  szakképzettség megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga kötelezettségét nem teljesítette.

(14) A fogyatékkal élő hallgatók részére biztosított kedvezmények betartásáért a dékán felelős.

 

Az eljáráshoz szükséges dokumentumok 

81.  §  (1) A  fogyatékossággal  élő  hallgató  (jelentkező)  fogyatékosságának  típusát  szakértői véleménnyel igazolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakértői vélemény kiadására az alábbi szabályok vonatkoznak:

a) amennyiben a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányokideje alatt is fennállt vagy az utóbb keletkezett fogyatékosság, sajátos nevelési igény a vármegyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények és azok vármegyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei

b) amennyiben a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, a fogyatékosság az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket a 2020. szeptember 1. napját követően kibocsátott szakértői véleményekre kell alkalmazni azzal, hogy a 2020. szeptember 1-jét megelőzően kibocsátott  szakértői  véleményeket  a  fogyatékossággal  élő  hallgató  (jelentkező)  fogyatékossága típusának megállapítására továbbra is alkalmazni kell. Azaz, ha a szakértői vélemény 2020. szeptember 1-jét megelőzően került kibocsátásra, úgy abban az esetben

  • ha  a  hallgató  (jelentkező)  fogyatékossága,  sajátos  nevelési  igénye  már  a  középfokú tanulmányok  ideje  alatt  is  fennállt,  a  fogyatékosság,  sajátos  nevelési  igény  a  vármegyei (fővárosi)  pedagógiai  szakszolgálati  intézmények,  illetve  azok  vármegyei  vagy  országos szakértői   bizottságként   eljáró   tagintézményei,   valamint   jogelődjeik   közül   a   tanulási képességvizsgáló  szakértői  és  rehabilitációs  bizottságok,  és  az  országos  szakértői  és rehabilitációs  bizottságok  által  kibocsátott  szakértői  véleménnyel  igazolható,  kivéve  a felnőttoktatásban nem nappali munkarendben folytatott tanulmányokat, amely esetben az ELTE Gyakorló   Országos       Pedagógiai Szakszolgálat      és     jogelődje,  az     Eötvös       Loránd Tudományegyetem  Gyakorló  Gyógypedagógiai  és  Logopédiai  Szakszolgálat,  Szakértői  és Rehabilitációs  Bizottság  és  Gyógypedagógiai  Szakmai  Szolgáltató  Intézmény  szakértői véleményével igazolható a fogyatékosság, sajátos nevelési igény.
  • ha a hallgató (jelentkező) fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányok ideje alatt nem állt fenn, a fogyatékosság a rehabilitációs szakértői szerv, illetve annak jog elődei által kibocsátott szakértői véleménnyel igazolható.

 

You shall not pass!